PRODUKSJON

 

Gruva.
Produksjonen i gruva foregår nå kun ved vanlig tunneldrift, etter at man gikk bort fra den gamle metoden med magasindrift. Som nevnt i historikken er hovedproduksjonen nå på nivå 86z. Gruva per dags dato er ca. 3 km. i utstrekking, der storparten av kalken over nivå 86z er tatt ut i form av magasinbryting. Men i begge ender av gruva vil vi nå løse ut kalken ved flere nivåer opp mot dagen. Det vil si lengst vest i gruva ligger vi nå under gamle Sjøflot gruve, som ligger på nivå 160z og er ca. 1 km. i utstrekking. Ved å løse ut ett nytt nivå pr. 16 meter vil vi etter hvert drive de to gruvene sammen. Samtidig vil vi fortsette nedover for å løse ut nye nivåer ned mot nivå 10z. Her står kalken urørt i hele gruvas utstrekking og her vil produksjonen i hovedsak foregå. Forekomsten har en utstrekning frå Årnes i vest, hvor kalkåren forsvinner ned i sjøen, og opp i Rindalen på 30 km. Ved nøkterne beregninger vil det si at ca 150 millioner tonn kalk ligger her, men kan også nærme seg 500 millioner tonn.
Vi har to dieselhydrauliske Atlas Copco rigger som står for boring. Siden gruva har så stor utstrekning og driftsplassene ligger langt fra hverandre, medfører dette store besparelser i oppriggingskostnader og oppriggingstid. Først bores det opp en pilotort på 4 x 6 meter, deretter strosses resten av kalkens bredde. Målene på tunnelen blir da i snitt, høyde 7 m og bredde ca. 15 m.
Til ladning har vi en spesialbygd ladderigg med lift og luftkanon for ladning av pulversprengstoff (anolit). Tennmidlene er nonel-basert millisekund tennere.
Etter skyting renskes det over med hydraulhammer, når dette er gjort er taket fast uten løse blokker, så det foregår ingen bolting av fjellet.
Opplasting foregår med  GHH gruvelastere på 20 tonn, og fraktes ut til gruvesilo med Volvo dumpere. Når transport lengden nærmer seg 3 km en vei, blir det viktig å holde bra veistandard.Til å holde orden på veien har vi en 5 tonns Gehl-veiskrape som, sammen med subb som veimasse, gjør den jobben greit.
 
Knuseri.
Første trinn av knusing foregår i anlegget som ligger i fjell mellom nivå 10z og 86z.
Først er det gruvesilo med kapasitet på 1000 tonn, som gir en dags produksjon i knuseriet.
En tyskprodusert Humbolt kjeftknuser på 250 tonn tar første del i knusingen, mål på kjeften er 1,40 m x 1,20 m. Deretter knuses kalken videre ned i en konknuser på 50 tonn. En vibrasjonssikt fra Svedala sikter kalken før den lagres i siloer inne i fjellet. Tre fraksjoner er da produsert, 0-8 mm, 8-25 mm og 25-80 mm. Transport ut til kaieanlegget foregår på transportbånd.
Andre del av knusing blir gjort ved kaieanlegget. En 36” Mordgårdshammer knuser kalken ned i finere fraksjoner. Lagring av ferdig produkt er i fem siloer med kapasitet på 500 tonn hver.
Oppe på siloene er sikteanlegget hvor det tas ut fraksjonene 0-1 mm, 1-3 mm, 3-8 mm og 8-15 mm. Samtidig har vi plansilo med ca 800 tonn 0-1 mm jordbrukskalk og utelagre der vi har lagret 0-3 mm grov jordbrukskalk, 3-8 mm singel og 0-8 mm subb.
Ved kaieanlegget blir det også foretatt sekking av kalk i små og storsekk.
Ferdig produkt blir skipet ut i lastebil og over kaieanlegget i båt.

 

 

produkter   produksjon   historie   kontakt oss

 
   

P1010005.jpg (59954 byte)
Utlasting av salve

P1010003.jpg (73578 byte)
Opplasting på dumper

P1010012.jpg (100195 byte)
Dumper ved tunnelåpning

P1010016.jpg (48470 byte)
Boring av salve

P1010019.jpg (61155 byte)
Veiskraping

P1010020.jpg (85415 byte)
Salveboring

P1010022.jpg (55999 byte)
Utsikt under boring

P1010026.jpg (53261 byte)
Ladding av sålestross

P1010029.jpg (70522 byte)
Ladding av salve

P1010032.jpg (86784 byte)
Ferdig laddet salve

P1010035.jpg (63542 byte)
Siloanlegg ved kai

P1010036.jpg (58837 byte)
Utskipningskai